Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu, zgodnie z § 18 ust. 2 i § 13 ust. 2 oraz § 14 ust. 1 pkt.1, 2 i 4 Statutu Bractwa  Strzeleckiego, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Bractwa Strzeleckiego w dniu 9 marca 2013 r. o godz. 16 (pierwszy termin) i godz. 16.30 (drugi termin) w  „Betanii’ parafii farnej pw. św. Jakuba Ap. przy ul. Klasztornej 16 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Powitanie i przedstawienie celu zebrania.
2. Wybór protokólanta
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedłożenie sprawozdań za 2012 r.:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Honorowego.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Głosownie jawne w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2012 rok.
10. Zgłoszenia kandydatów na Prezesa Zarządu.
11. Wybór trzech ławników do przeprowadzenia wyborów.
12. Wybór Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym.
13. Przedłożenie projektu  budżetu Bractwa Strzeleckiego na rok 2013.
14. Ciąg dalszy dyskusji.
15. Przedstawienie wyników wyboru Prezesa Zarządu.
16. Sprawozdanie z pracy Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie wniosków.
17. Uchwalenie budżetu Bractwa Strzeleckiego na 2013 rok.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie zebrania.

Uwaga! W przypadku braku kworum o godz. 16 zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 16.30 bez względu na liczbę obecnych członków.

Sekretarz Zarządu                                                                                  Wiceprezes Zarządu

Jerzy Mianowski                                                                                          Robert Stein

Back to Top